Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Praktijk De Kinderhoeksteen is opgericht door Sabina Krijger – van Essen woonachtig in Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 62872850

2. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met De kinderhoeksteen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op de website.

3. Verhinderd

Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient u uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch of per email te annuleren. Zie hiervoor de contact gegevens. Inspreken van de voicemail is ook mogelijk.

Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.

4. Tarief

Het tarief per sessie kunt u terug vinden op de website onder het kopje kosten of op te vragen via mail of per telefoon. Zie contact formulier.

Mocht u financieel minder draagkrachtig zijn, dan zoeken we samen naar een passende oplossing zodat uw en u kind toch de begeleiding kunnen krijgen die jullie nodig hebben.

5. Geheimhouding

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (familie, school, bureau jeugdzorg) Dit word altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouders/verzorger.

Zie verder mijn privacyverklaring die u ontvangt bij het intake gesprek of op de website te downloaden is.

6. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u per sessie of per maand een factuur.

Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan zullen hier onderling afspraken over gemaakt worden.

7. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten moet u eerst contact op nemen met uw huisarts.

De Kinderhoeksteen sluit elke aansprakelijkheid uit van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door De Kinderhoeksteen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De kinderhoeksteen.

8. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

De Kinderhoeksteen is volgens de wettelijke regel vanuit de WGBO  dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de therapie en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de gevolgen daarvan op zich neemt. De coach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. verslaglegging

Volgens wettelijke regel is er geen dossier plicht voor de begeleiding.

Na elke sessie wordt er voor eigen administratie een kort verslag gemaakt door de begeleider, deze is op te vragen door ouders/ verzorgers van het kind .

Op verzoek van ouders/verzorgers van het kind wordt er contact gezocht met derden wanneer dit bijdraagt aan de sessie. Zo ook wanneer bij de sessie school betrokken moet worden gebeurd dit alleen met toestemming van ouders/verzorgers. (zie ook formulier overeenkomst)

10. Klachten

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling (mediation) ingeschakeld worden. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. Kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid. De Kinderhoeksteen is aangesloten bij de Geschilleninstantie van de Zorgprofessionals confrom de WKKGZ.